Αναζήτηση

Κοινωνία, Κοινότητα ή Απομόνωση;

Ενημερώθηκε: 8 Απρ 2020

Αγγελική Αρβανιτίδου

BSc Psychology, MBA, Psychotherapy, Community Therapy

  Ο Έριχ Φρομ στο βιβλίο του ‘Η Υγιής Κοινωνία’ (Fromm, 1955) είπε πως η ανθρώπινη κατάσταση προέρχεται από τη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης στον κόσμο. Υπάρχει μια καθολική ‘ουσία’ ή ‘φύση’, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέτρο σύγκρισης της κοινωνικής εξέλιξης. Αυτή η ουσία προκύπτει από την ένταση ανάμεσα στα βιολογικά ένστικτα και τα χαρακτηριστικά της αυτο-επίγνωσης, της λογικής και της φαντασίας που συνυπάρχουν στον άνθρωπο.

   Το πρόβλημα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι μοναδικό στην ολότητα της φύσης. Οι απαραίτητες ανάγκες του ανθρώπου που χαρακτηρίζουν την ‘ουσία’ του, σχετίζονται με τις ανθρώπινες σχέσεις, την υπέρβαση, τη σχέση με τις ρίζες, την προσωπική ταυτότητα και το πλαίσιο για οριοθέτηση και

αφοσίωση (Fromm, 1955).

   Λαμβάνοντας υπόψιν το συλλογισμό του Φρομ ως προς τη φύση, την ανθρώπινη ύπαρξη και ουσία, προκύπτει ένα κύριο ερώτημα. Σε ποιο πλαίσιο αναφέρεται ο Φρομ ορίζοντας τις ανάγκες του ανθρώπου; Θέτοντας το ερώτημα αυτό στο σήμερα και ανάγοντας τη θεωρία στην πράξη, το ερώτημα επαναδιατυπώνεται ως εξής: Η Κοινωνία, η Κοινότητα ή η Απομόνωση ανταποκρίνεται στις απαραίτητες ανάγκες του ανθρώπου στη σύγχρονη πραγματικότητα;

Η Κοινωνία του σήμερα. 

Ο κόσμος μας βιώνει συνεχόμενη κοινωνική αλλαγή ραγδαίας ταχύτητας. Οι άνθρωποι έχουν επίγνωση αυτών των αλλαγών (Kashima, Shi, Tsuchiya, Kashima, Cheng, Chao & Shin, 2011). Όσο ο κόσμος γίνεται πιο αστικός, επίσημα εκ-παιδευτικός, εμπορικός, πλουσιότερος και τεχνολογικός, με μικρότερες οικογένειες και νοικοκυριά, οι πολιτιστικές αξίες, τα περιβάλλοντα μάθησης και η ανθρώπινη εξέλιξη προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες (Greenfield, 2016).

  Σε πολιτιστικό επίπεδο, οι κοινωνικές-δημογραφικές αλλαγές ωθούν στην υιοθέτηση ατομικών αξιών σε βάρος των συλλογικών - οικογενειο-κεντρικών, κοινοτικών ή εθνικών (Fischer & Boer, 2016). Όλοι κοινωνικοποιούμαστε για να υιοθετήσουμε τις νόρμες