Αναζήτηση

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και εθισμός στα smartphones

Ενημερώθηκε: 12 Απρ 2020

Χριστούλη Νίκη

Bsc, Msc in Health Psychology


Στο παρόν άρθρο θα μιλήσουμε για τον εθισμό στα smartphones και τον συσχετισμό τους με τα χαρακτηριστηκά προσωπικότητας. Θα αναφερθούν θεωρίες για τον εθισμό, οι αρνητικές επιπτώσεις της κατάχρησης των smartphones και τα χαρατηριστικά προσωπικότητας βασισμένα στο μοντέλο των 5 Μεγάλων Παραγόντων της Προσωπικότητας (Costa & McCrae, 1992) και των 6 παραγόντων του HEXACO (Ashton & Lee, 2004). Άραγε υπάρχει συσχέτιση αυτών σε ελληνικό πληθυσμό; Η έρευνα που ακολουθεί θα μας δώσει παραπάνω πληροφορίες.

Ορισμός του εθισμού και θεωρίες

Ο εθισμός αποτελεί μία περίπλοκη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από καταναγκαστικές δραστηριότητες ή χρήση ουσιών με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα ζωής του ατόμου (American Psychiatric Association, 2013). Σύμφωνα με τους Aljomaa et al. (2016), υπάρχουν πολλές θεωρίες που μπορούν να εξηγήσουν τον εθισμό στα smartphones και γενικά στην τεχνολογία. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την ψυχοδυναμική θεωρία, ο εθισμός στα smartphones αποτελεί μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο εθίζεται με σκοπό να αποφύγει τυχόν απογοητεύσεις και να ξεχάσει άσχημα συμβάντα. Ο συμπεριφορισμός εξετάζει τον εθισμό των smartphones ως συμπεριφορά που μαθαίνεται. Ο εθισμός στα smartphones αποτελεί μια συμπεριφορά που υπόκειται στην αρχή της τόνωσης-απόκρισης-ενίσχυσης, πράγμα που σημαίνει ότι ο εθισμός στα smartphones μπορεί να τροποποιηθεί όπως κάθε άλλη μαθητευόμενη συμπεριφορά. Από την άλλη η γνωστική θεωρία αποδίδει τον εθισμό στα smartphones σε παραμορφωμένα σχήματα και ιδέες. Ενώ, η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία εξηγεί τον εθισμό στα smartphones ως αποτέλεσμα του πολιτισμού και της κοινωνίας. Τέλος, υπάρχει μια προσέγγιση που υποστηρίζει ότι ο εθισμός στην τεχνολογία αποτελεί αποτέλεσμα συνδυασμού κοινωνικών, πολιτισμικών, προσωπικών, συναισθηματικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Aljomaa et al., 2016).